Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

Dersler


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


HUK 120  Hukukun Temel İlkeleri

Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MUH 102  Genel Muhasebe II

Öğrenci, kaynak hesaplarını kaydedebilecektir. Tahakkuk ve dönemsellik esaslarını bilerek muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Dönem sonu işlemlerini kaydedebilecek, Bilanço ve Gelir tablosu oluşturabilecektir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HUK 122  Ticaret Hukuku

Bu dersin içeriğini tacir sıfatlarını, ticari yargı hükümlerini incelemek, ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırmak ve kıybetli evrakları incelemek oluşturmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MEKO 102  Makro Ekonomi

Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.


MUH 205  Maliyet Muhasebesi

Öğrenci, maliyet unsurlarını bilecek, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecektir.


MUH 207  Bilgisayarlı Muhasebe I

Öğrenci, bilgisayar uygulamaları ile muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecektir.


HUK 221  Vergi Hukuku

Öğrenci, bu modülde vergi hukuku işlemleri yapabilecektir. Vergileme esaslarını sıralayacaktır. Verginin taraflarını belirleyecektir. Vergilendirme sürecini gerçekleştirecektir. Vergilendirme sürelerini belirleyecektir.


HUK 223  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku temel kavram ve ilkeleri, İş sözleşmesinde işçi ve işverenin hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, toplu iş hukuku temel kavram ve uygulamaları, Sosyal güvenlik kavramı, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal sigortalar dalları, genel sağlık sigortası.


MUH 202  Vergi Sistemi

Öğrenci, Türk vergi sisteminin unsurlarını tanıyacak, işleyişini kavrayacak, vergi yükümlülerinin hak ve yükümlülüklerini bilecek ve vergi kanunlarından doğan muafiyetler, istisnalar ve vergi limitlerini de göz önünde bulundurarak vergi hesaplamalarını yapabilecektir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MUH 204  Finansal Yatırım Araçları

Öğrenci, finansal yatırım araçlarını tanıyacak, ilgili piyasaların işleyişini öğrenecek, yatırım araçları ile ilgili sözleşmelerin avantaj ve dezavantajlarını da gözönünde bulundurarak finansal yatırım araçları arasında seçim yapabilecektir.


MUH 206  Mali Tablolar

Öğrenci temel ve ek mali tablolar hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve mali tabloların sunduğu bilgileri yorumlayabilecektir. Çeşitli analiz yöntemlerini uygulayarak İşletmelerin finansal durumları ve faaliyet sonuçları hakkında sonuçlara varabilecektir.


MUH 208  Bilgisayarlı Muhasebe II

Öğrenci ticari paket programlarını tanıyacak ve söz konusu programları kullanarak stok, cari hesap, fatura, kasa, banka, çek ve senet gibi işlemleri paket program üzerinden uygulayabilecektir


Seçmeli Dersler


BNK 127  Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Öğrenciler yatırım analizi ve portföy yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenirken, piyasa koşullarına göre dinamik karar vermenin yöntemlerini öğrenecektir.


ETR 101  E-Ticaret

Sürekli değişim ve gelişim içinde olan dijital dünya, ticaret hacmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilerin e-ticaret alanındaki bu potansiyeli öğrenmeleri ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktır.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MMAT 111  Mesleki Matematik

Öğrenci, küme ve sayılarla ilgili işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Kümelerle ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Sayılarla ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Ondalık kesirlerle ile ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir.


MMAT 112  Ticari Matematik

Öğrenci, ticari matematik uygulamaları yapabilecektir. Yüzde ve binde hesaplamaları yapabilecektir. Oran ve orantı hesaplaması yapabilecektir. Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapabilecektir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MUH 104  Kamu Maliyesi

Bu derste Kamu maliyesi, Kamu harcamaları ve gelirleri, Vergileme prensipleri, hudutları ve ekonomiye etkileri, Vergileme sistemleri ve Devlet borçları gibi konular işlenecektir.


MUH 209  Dış Ticaret İşlemleri

Öğrenci, dış ticaret belgelerini düzenleyebilecek şekilde konular işlenecektir. Öğrenci, ticari belgeleri düzenleyebilecektir, taşıma ile ilgili belgeleri tanıyacaktır, dolaşım belgelerini düzenleyebilecektir, diğer belgeleri düzenleyebilecektir.


MUH 210  Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Bu derste ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri sonucu ortaya çıkan KDV Uygulamaları için muhasebe kayıtları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, akreditif işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konuları içermektedir.


MUH 220  Envanter İşlemleri

Öğrenci, dönem sonu envanter kayıtlarını gerçekleştirebilecek ve dönem sonu temel mali tabloları oluşturabilecektir.


MUH 221  Şirketler Muhasebesi

Öğrenci, şirketleri türlerine göre tanıyabilecektir. Her bir tür şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kuruluş, sermaye değişimi, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecektir.


MUH 230  Banka Muhasebesi

Bu ders; tekdüzen hesap planı, bankalarda kullanılan muhasebe defter ve belgeler, mevduat ile ilgili muhasebe kayıtları, kredilerle ilgili muhasebe kayıtları, hazine bonosu, repo ve ters repo işlem kayıtları, Karşılıklar, Vergiler, özkaynaklar ile ilgili muhasebe kayıtları ile Gelir gider hesaplarının işleyişi gibi konuları kapsamaktadır.


MUH 240  Uluslararası Muhasebe Standartları

Uluslararası muhasebe standartlarının amacı, uluslararası muhasebe standartları kurulu, uluslararası muhasebe standartlarının gelişimi, uluslararası muhasebe standartlarının unsurları, işlemlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi


MUH 250  Muhasebe Denetimi

Bu ders, denetim kavramlarının yanısıra, iç kontrol yapısı, denetim kanıtları, denetimde döngü yaklaşımı, güvence hizmetleri, denetim riski gibi konuları içermektedir.


MUH 260  İnşaat Muhasebesi

Bu dersin kapsamında inşaat muhasebesi ve maliyet sistemleri, yıllara/ aylara yaygın inşaat faaliyetlerinde vergilendirme ve muhasebeleştirme, yap-sat ve kat karşılığı inşaat işlerinde muhasebe uygulamaları konuları bulunmaktadır.


MUH 270  Finansal Yönetim

Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.